NHỮNG NGÀY BÊN NHAU – Nhạc : THIÊN TOÀN – Lời : ĐỨC LẬP – Trình bày : Đoàn CA MÚA NHẠC Tỉnh BR-VT.

NHỮNG NGÀY BÊN NHAU – Nhạc : THIÊN TOÀN – Lời : ĐỨC LẬP – Trình bày : Đoàn CA MÚA NHẠC Tỉnh BR-VT.