SẼ MÃI KHÔNG QUÊN BÀ RỊA – VŨNG TÀU (SÁNG TÁC : THIÊN TOÀN – CA SĨ : HUỲNH LỢI & SỨC SỐNG MỚI)

Sẽ mãi không quên Bà Rịa – Vũng Tàu (Sáng tác : Thiên Toàn – Ca Sĩ : Huỳnh Lợi & Sức sống mới