THIÊN TOÀN – HỘI ĐỒNG CỐ VẤN NGHỆ THUẬT – TIẾNG KÈN ĐỘI TA – ĐÀ NẴNG 2007.

THIÊN TOÀN – HỘI ĐỒNG CỐ VẤN NGHỆ THUẬT – TIẾNG KÈN ĐỘI TA – ĐÀ NẴNG 2007.